Belangenbehartiger.nl

  Postbus 24117

  3502 MC  UTRECHT

 

  030 - 889 27 63

 

Belangenbehartiger.nl
Uw online juridisch adviseur

Juridisch Advies

Bezwaarschriften

Ontslagprocedures

Beroepsadviezen

 

 Home

 Wie zijn wij?

 Wat doen wij?

 Rechtsgebieden

 

 Tarieven

 Stel uw vraag

 Lid worden

 Nieuwsbrief

 Contact

 

 Bedrijven/Instellingen

 Privacyreglement

 Klachtenreglement

 Algemene Voorwaarden

 Copyright

 

 

 

(C) 2014, Belangenbehartiger.nl 

 

 

 

Rechter: definitief geen aftrek 'bovengebruikelijke zorg' bij kinderen

Ouders van een kind met een AWBZ-indicatie worden sinds 2009 geacht 1 uur zorg per dag voor eigen rekening te nemen. Belangenbehartiger.nl heeft een moeder bijgestaan die het met deze regel niet eens is. Na een jarenlange strijd heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) een belangrijke uitspraak gedaan met als conclusie: CIZ en Bureau Jeugdzorg indiceren in strijd met de wet

 

Kinderen met een beperking kunnen in aanmerking komen voor AWBZ-zorg. Het gaat dan alleen om de zorg die zij - vanwege hun handicap - nodig hebben. Dat is de 'bovengebruikelijke zorg'.

 

Sinds 1 januari 2009 staat er in de Beleidsregels dat kinderen niet meer de volledige 'bovengebruikelijke zorg' krijgen geïndiceerd, maar dat hiervan een uur per dag wordt afgetrokken. Deze beleidsregel wordt ook wel de 'eigen risicoregel' genoemd.

 

Belangenbehartiger.nl heeft eerder bij de Rechtbank Leeuwarden gesteld dat deze 'eigen risico-regel' in strijd is met de wet en zodoende niet mag worden toegepast. Belangenbehartiger.nl werd door de rechter in het gelijk. Het CIZ is in hoger beroep gegaan.

 

Tijdens het hoger beroep heeft Belangenbehartiger.nl nauw samengewerkt met mr. Matthijs Vermaat van ‘Van de Woude de Graaf Advocaten.’ De CRvB - de hoogste bestuursrechter – heeft in een eerdere tussenuitspraak bepaald dat het CIZ de beleidsregel niet mag toepassen. Volgens het CIZ was deze uitspraak alleen geldig voor het jaar 2010.

 

De CRvB heeft op 22 januari 2014 vastgesteld dat de wijze waarop BJZ en het CIZ de gebruikelijke zorg bij minderjarige kinderen vaststelt niet klopt en de eigen risicoregel - ook nà 2010 - niet mag toepassen. Hiermee is een einde gekomen aan een jarenlange juridische strijd.

 

De uitspraak is inmiddels gepubliceerd op Rechtspraak.nl

 

Uitspraak

De CRvB stelt eerst vast dat de Beleidsregels alleen zijn bedoeld om de werkwijze van het CIZ vast te leggen. Ze regelen als het ware het beleid van de Minister. In de beleidsregels mogen geen bepalingen worden opgenomen die de aanspraak op zorg beperkt, want dat mag alleen via een wettelijke regeling.

 

Normtijden voor kinderen

Om goed vast te kunnen stellen welke zorg een kind met een beperking nodig heeft, moet je eerst weten welke zorg een kind, van dezelfde leeftijdscategorie, zonder beperking nodig heeft. De hoogste bestuursrechter heeft vastgesteld dat - anders dan bij volwassenen - VWS hier nooit onderzoek naar heeft gedaan. Volgens de CRvB is het zodoende moeilijk om de zorg voor een kind zonder beperking vast te stellen en daarmee ook de AWBZ-zorg voor een kind met beperkingen. De eigen risicoregel mag van de hoogste rechter in ieder geval niet meer worden toegepast, omdat deze te theoretisch en grofmazig is.

 

Onderzoek 

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) doet er goed aan om onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek te laten verrichten naar de zorgtijden die ouders aan kinderen zonder beperking en in de verschillende leeftijdscategorieën, moet leveren. Deze (norm)tijden kan VWS vervolgens in haar Beleidsregels vastleggen.

 

Bezwaar

Heeft het CIZ of BJZ de beleidsregel toch doorgevoerd en is de termijn om bezwaar aan te tekenen nog niet verstreken? Dan is het verstandig om meteen bezwaar te maken. Belangenbehartiger.nl kan u hierin adviseren.

 
Herindicatie

Als de termijn inmiddels is verstreken, terwijl de indicatie nog (lange tijd) doorloopt, dan kan u - op grond van veranderde omstandigheden - een her-indicatie aanvragen. In de aanvraag moet u wel expliciet de uitspraak van de CRvB benoemen.

 

PAS OP! Bij een herindicatie wordt de zorgbehoefte van uw kind aan de hand van de huidige wet en regelgeving opnieuw onderzocht. Het zou zo maar kunnen zijn dat de totale indicatie van uw zoon of dochter wordt verlaagd. Het is dan ook raadzaam om vooraf na te gaan of een herindicatie in uw situatie zinvol is.

 

Een voorbeeld. De aanspraak op de functie Kortdurend verblijf is per 1 januari 2011 sterk aangescherpt. Als de indicatie van uw kind uit 2010 stamt, dan kan het zijn dat uw kind bij een her- indicatie niet langer aanspraak maakt op de functie Kortdurend verblijf.

 

Organisaties als Per Saldo, Budgethoudersvereniging Naar-Keuze, MEE, Welpart indicatiestelling en PGB Advies en service kunnen u hierin adviseren.

 

 

Eerdere berichtgeving

Uitspraak rechtbank Leeuwarden.

Tussenuitspraak Centrale Raad van Beroep op 1 mei 2013

CIZ legt uitspraak van hoogste rechter naast zich neer

Uitspraak van voorzieningenrechter op 14 augustus 2013